Regulamin


Witryna CasinoPlay, zwana dalej w tekście „Witryną”, „Administracją Witryny”, „Zasobami” lub „My”, to system interaktywnych usług świadczonych w czasie rzeczywistym. Obejmuje to usługi informacyjne i dane dostarczane przez Administrację Serwisu, wersję serwisu na urządzenia mobilne oraz inne produkty, w tym usługi i dane udostępniane w celu umieszczenia w Serwisie przez osoby trzecie. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Warunkami ”) ustalić następujące zasady podczas korzystania z Witryny. „Użytkownicy Witryny” to odwiedzający, którzy korzystają z Witryny w celu uzyskania informacji lub uzyskania dostępu do hazardu.

Aby pozostać na naszej Użytkownicy zasobów potwierdzają pełnoletniość, a także zdolność prawną do zawierania umów i podejmowania decyzji o udziale w grach i przebywaniu na stronach z grami, na których mogą być wyświetlane różne produkty reklamowe. Odwiedzający zgadzają się również, że szczegóły ich aktualnej lokalizacji muszą być prawdziwe. Użytkownicy nie używają żadnych metod, które pozwalają ukryć Twoją prawdziwą lokalizację lub przenosić ruch do innych jurysdykcji. W przypadku braku zgody na te warunki, odwiedzający muszą natychmiast opuścić naszą Witrynę.

Ostateczna odpowiedzialność za to, czy hazard online jest legalny w danej jurysdykcji, spoczywa na Użytkowniku naszego zasobu. Jego obowiązkiem jest również sprawdzenie wszelkich innych obowiązujących wymogów prawnych.

Zamieszczone Warunki są obowiązkowe dla Użytkownika Witryny.

Odwiedzający jest zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi postanowieniami Warunki w całości. Dalsze przebywanie Użytkownika w Serwisie oznacza, że ​​zgadza się on z podanymi postanowieniami i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.

Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienie i zatwierdzenie. Po wprowadzeniu zmian wersja Warunków obowiązuje od momentu opublikowania zaktualizowanego tekstu na stronie CasinoPlay.

Opublikowane Warunki są uważane za dokument publiczny i otwarty.

Zasoby Odwiedzający bezwarunkowo zgadzają się ze wszystkimi zamieszczonymi postanowieniami, akceptują zobowiązania i prawa w nich określone i są związane z użytkowaniem i funkcjonowania Serwisu.

Akceptując aktualną wersję Warunków, Użytkownik wyraża zgodę na oglądanie materiałów reklamowych podczas korzystania z Zasobów w ilościach określonych przez Administrację Serwisu.

Warunki wykorzystanie materiałów zamieszczonych w Witrynie

Sieć — Witryna działa jako dostawca niezależnych informacji i zapewnia rekomendacje dla odwiedzających, którzy są zainteresowani rozrywką hazardową w kasynach online. Sam Zasób nie zapewnia usług hazardowych online. Wszystkie opublikowane materiały służą wyłącznie celom informacyjnym iw żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako porada prawna.

Zasób zawiera łącza do witryn internetowych osób trzecich, za których treść i zawartość nie ponosimy odpowiedzialności. Przed zarejestrowaniem się w zewnętrznych usługach hazardowych po opuszczeniu naszego portalu zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z ich warunkami użytkowania.

Nasza witryna zawiera materiały chronione prawem autorskim, znakami towarowymi i innymi chronionymi przez treści cyfrowych, w tym tekstów, zdjęć i filmów, grafik, nagrań dźwiękowych i muzycznych.

Postanowienia wymienione w niniejszym punkcie Warunków mają na celu ochronę interesów Administracji Witryny i osób trzecich które posiadają prawa związane z zamieszczonymi treściami. Ponadto wszyscy posiadacze praw autorskich, według własnego uznania, mogą korzystać ze swoich praw określonych w niniejszym dokumencie.

Użytkownicy nie mają prawa do wprowadzania jakichkolwiek zmian w dotychczasowych postanowieniach, przenoszenia ich na osoby trzecie, publikowania ich na zasobach stron trzecich, sprzedawać lub cedować, tworzyć dzieł pochodnych lub w inny sposób wykorzystywać całości lub części zawartości Witryny.

O ile nie określono inaczej w prawach autorskich lub podobnych prawach, wszelkie treści pobrane z Witryny Zasobów nie wolno kopiować, rozpowszechniać, przekazywać stronom trzecim, publikować ani w inny sposób wykorzystywać do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Administracji Witryny lub innego prawnego właściciela.

Regulamin publikacji informacji na temat witryna naruszająca prawa i uzasadnione interesy właściciela praw autorskich

Właściciel unikalnych praw do wyników działalności intelektualnej, zwany dalej „Właścicielem praw autorskich”, ma prawo skontaktować się z Administracją naszego zasobu po wykryciu treści cyfrowych, które zostały zamieszczone bez jego zgody, i powiadomić go o naruszeniu jego unikalnych praw.

Aby skontaktować się z administracją zasobów, właściciel praw autorskich może wypełnić formularz opinii po kliknięciu następującego linku:

A skarga dotycząca naruszenia praw wyłącznych do wyników działalności intelektualnej musi zawierać uzasadnione argumenty. W tym celu należy dołączyć informacje, które będą świadczyć o istnieniu praw do materiałów.

Jeżeli wniosek składa osoba upoważniona przez właściciela praw autorskich, wówczas pisemna lub elektroniczna kopia dokumentów należy dołączyć do wniosku w celu potwierdzenia takiego upoważnienia.

W przypadku stwierdzenia niepełnych informacji, błędów lub nieścisłości w oświadczeniu o naruszeniu unikalnych praw do wyników działalności intelektualnej, Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do powiadomienia Posiadacza praw autorskich lub osoby prawnie go reprezentującej w ciągu 24 godzin od otrzymania wniosku o konieczności aktualizacji przesłanych informacji.

Jeżeli podane informacje o naruszeniu praw niepowtarzalnych wyniki działalności intelektualnej zostaną potwierdzone, Administracja Serwisu usuwa takie treści w ciągu 24 godzin od momentu uzasadnionego żądania Właściciela Praw Autorskich / Osoby Upoważnionej lub od momentu wyjaśnienia danych.

Odrzucenie z odpowiedzialności

Korzystanie z Zasobów, zapoznawanie się z zamieszczonymi na nim treściami i usługami jest dokonywane przez Użytkowników na własne ryzyko i ryzyko bez jakichkolwiek wyraźnych gwarancji z naszej strony, wynikających z obowiązków ustawowych lub innych.== =Ponadto Administracja Witryny zrzeka się wszelkich zobowiązań i gwarancji związanych z następującymi kwestiami:

Более того, Администрация Сайта отказывается от любых обязательств и гарантий, которые связаны со следующим:

 • dostęp do zasobu, jego zawartości i usług będzie zawsze nieprzerwany i bezpieczny;
 • сайт, его наполнение и услуги соответствуют всем ожиданиям, потребностям и требованиям пользователя;
 • wyniki, które uzyskuje się po zapoznaniu się z treścią serwisu zostaną skutecznie i rzetelnie zastosowane przez odwiedzającego;
 • любые ошибки или недочёты на портале, в его наполнении и услугах будут уточнены администрацией веб-сайта;
 • zawartość zasobu, podobnie jak sama strona, jest dozwolona w dowolnej jurysdykcji lub na dowolnym terytorium, na którym mieszka użytkownik;
 • witryna będzie wolna od wirusów, złośliwego oprogramowania/programów do usuwania lub innych szkodliwych składników;
 • witryna i hostowane treści będą funkcjonalnie kompatybilne z komputerem/laptopem, urządzeniem mobilnym i oprogramowaniem użytkownika;
 • każdy dokument zamieszczony w serwisie, jak również wszelkie inne treści i usługi będą dostępne w dowolnym momencie bez ograniczeń;
 • administracja zasobów zapewnia wszelkie specjalne wsparcie i funkcje portalu lub jej treści.

W zakresie, w jakim wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, wszystkie dorozumiane roszczenia i oświadczenia o statusie są ograniczone do okresu 30 dni od daty użycia. Po tym okresie reklamacje dotyczące korzystania z serwisu, jego zawartości i usług nie będą rozpatrywane.

Ponieważ zawartość serwisu jest dostępna wyłącznie w formacie cyfrowym, żaden użytkownik nie ma prawa do korzystania z niego w fizyczne środowisko w jakikolwiek sposób.

Пределы ответственности

Użytkownik, niezależnie od płci, zgadza się, że rozumie i bez żadnych ograniczeń przyjmuje do wiadomości całą odpowiedzialność i ryzyko, które mogą powstać, gdy korzystanie z zasobu.

Administracja Witryny, jej menedżerowie, pracownicy, udziałowcy, partnerzy, a także agenci nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne awarie lub przerwy w działaniu Witryny, które mogą prowadzić do utraty informacji biznesowych, dochodów lub inne straty finansowe w związku z jakimikolwiek roszczeniami, wnioskami, powództwami, wynikającymi ze stosowania aktualnych Warunków. Takie działania ze strony Użytkownika obejmują m.in. poruszanie się po Stronie, otwieranie dowolnego z umieszczonych plików lub ich części, a także wszelkich przysługujących im praw, nawet w przypadkach, gdy Administracja wiedziała o takich potencjalnych stratach

Wchodząc na stronę, odwiedzający wyraża zgodę na zgodność tych postanowień z ustawodawstwem Ukrainy.

Niniejsze Warunki, ich zastosowanie i interpretacja, jak również wszelkie powstałe stosunki prawne w wyniku wykonania lub naruszenia opublikowanych lub związanych z nimi przepisów podlegają ustawodawstwu Ukrainy (niezależnie od zasad kolizji praw). Wszelkie czynności prawne lub spory sądowe, które są związane z interpretacją i stosowaniem niniejszych Warunków, a także możliwymi konsekwencjami ich stosowania, muszą być prowadzone przez organy sądowe na terytorium Ukrainy. Wszystkie strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów ukraińskich i zgadzają się na zrzeczenie się wszelkich zastrzeżeń, które odnoszą się do zasadności lub wygody takiej jurysdykcji.

W przypadku niezgodności pomiędzy informacjami zawartymi w treści Warunków w innych językach a wersją rosyjską, pierwszeństwo ma wersja Warunków w języku rosyjskim.

Jeżeli funkcja rejestracji jest dostępne w Serwisie, wówczas wszystkie powiadomienia wysyłane są na adres e-mail wskazany przez odwiedzającego. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na tę procedurę.

Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na:

 • w przypadku udziału w procesach sądowych osób trzecich nie nie angażować zasobu dla swoich interesów. uzyskuje dostęp do Serwisu również nie w związku z sporami sądowymi;
 • nie uczestniczy ani nie organizuje zbiorowych działań skierowanych przeciwko Zasobowi w związku z jego działaniem, Warunkami określonymi w Serwisie lub jakimikolwiek innymi umowami, które są określone w niniejszym dokumencie;
 • jeśli Zasób jest zmuszony zwrócić się do sądu w celu odzyskania swoich kosztów lub ochrony swoich praw, z wyjątkiem arbitrażu, Użytkownik wyraża zgodę na zwrot Serwisowi wszelkich kosztów, ceł i opłat w sprawach gdzie Zasób wygrywa sprawę.

Podstawowe Postanowienia

Odwiedzający potwierdza, że ​​oprócz postanowień obecnych Warunków zapoznał się z innymi umowami określonymi w niniejszych Warunkach i akceptuje wymienione tam ograniczenia.

Brak wyników działań mających na celu zorganizowanie lub kontrolę niekwestionowanego wykonania postanowień aktualnych Warunków lub związanych z nimi umów ze strony Administracji Zasobami nie powinien i nie może być interpretowany jako odmowa jakichkolwiek prawa i postanowienia.

Odwiedzający Witrynę nie może w całości lub w części przenieść swoich praw i obowiązków Użytkownika wynikających z obecnej umowy na osoby trzecie.

Administracja Zasobów ma prawo ograniczyć lub odmówić Użytkownikowi dostępu do Witryny bez uprzedniego powiadomienia wyłącznie na podstawie własnych zasad wewnętrznych.